نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 آبنو، شماره شیت 6450-III ، فرمت jpg   (ABNU برگه  6450-III)