نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 ابهر، شماره شیت 5862-III ، فرمت jpg   (ABHAR برگه  5862-III)