نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 روغانو، شماره شیت 7449-I ، فرمت jpg   (ROGHANOU برگه  7449-I)