نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 قمرود، شماره شیت 6259-III ، فرمت jpg   (QOMRUD برگه  6259-III)