نقشه کلاس های فرسایش خاک ایران – فایل Google Earth


زندگی نوع بشر از ابتدای تاریخ وابسته به منابع طبیعی اولیه از جمله خاک و منابع ظرفیت های قابل استفاده از این منبع ارزشمند بوده است. تخریب منابع خاک می تواند علاوه بر خسارات چالش برانگیز به بخش های کشاورزی و دامداری می تواند موجب بروز سیل و مخاطرات طبیعی مانند زمین لغزش شود. همچنین از بین رفتن این منبع ارزشمند میتواند به بسیاری از زیرساخت های ضروری کشور مانند سدها و مخازن آب خساراتی وارد کند. یکی از شاخص های از بین برنده و تخریب خاک فرسایش است که به شکل های مختلف و در نتیجه عوامل متعددی شروع می شود و تشدید می یابد. از جمله اطلاعات لازم در این میان نقشه های فرسایش خاک (Soil Erosion) است. شما با دانستن شرایط فرسایش خاک منطقه مطالعه خود می توانید در خصوص احتمال رخداد مخاطراتی مانند سیل و رانش زمین در پهنه های روستایی و زمین های زراعی خود آگاه شوید. این داده همچنین می تواند نقش مهمی در تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آبخیزداری ایفا نماید. خروجی این نقشه ها می تواند در گزارش های مربوطه گنجانده و بعنوان خروجی ارزشمند اطلاعات مفیدی را به سایرین ارایه بدهد. در میزان و درجه فرسایش خاک هر منطقه عواملی مانند توپوگرافی و شیب، پوشش گیاهی، خصوصیات زمین شناسی، و شرایط اقلیمی بعنوان مهمترین فاکتورها نقش مهمی ایفا می کنند.

داشتن ننقشه کلاس های فرسایش خاک ایران – فایل Google Earth می تواند ابزاری مناسب در بسیاری مطالعات، از جمله مطالعات آبخیزداری و هیدرومتری و طرح های اجرایی باشد. همچنین کشاورزان و فعالات بخش های مختلف از جمله دامداران می توانند این این داده به راحتی استفاده نمایند. این محصول یک لایه گوگل ارث است که به راحتی در برنامه باز می شود و می توانید از انواع کلاسهای آسیب پذیری آن که براساس درجه شدت فرسایش است استفاده کنید.

در این محصول کلاس های یک تا ده (کلاس های I, II , II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) به ترتیب نشان دهنده فرسایش بسیار کم تا فرسایش بسیار زیاد است. مثلا کلاس های یک و دو مناطقی هستند که جنس خاک و پوشش گیاهی موجب حفظ خاک و کاهش درجه فرسایش و احتمال تخریب خاک می شود اما در مناطقی که خاک پوشش کافی ندارد و یا جریانهای سطحی تاثیرزیادی در شستشوی خاک دارند درجه فرسایش بالا و در کلاس های V (پنج) تا VII (هفت) و بالاتر قرار می گیرد.