متن جایگزین منطقه شهری محله و ناحیه شهری مشهد

مرز مناطق نواحی محلات شهر مشهد در Google earthاین محصول شمال مرز مناطق شهری نواحی شهری محلات شهری شهر مشهد در قالب یک فایل kml/kmz است. این محصول مرزبندی منطقه ناحیه و محله بندی شهر را همراه با پلیگون طرح ترافک شهری و حرم امام رضا ع نمایش می دهد.

این مرز مناطق نواحی محله ها براساس طرح های تفصیلی مصوب شهرداری و شورای شهر مشهد است.