اقلام صورت های مالی به چه مفهوم هستند؟

اقلام صورت های مالی چیست؟اقلام اصلی صورت های مالی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش های مختلف صورت های سود و زیان، ترازنامه، صورت وجه نقد بدست می اید.


مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما


از جمله ردیف هایی که در صورت سود و زيان تلفيقي قید می شود و مفهوم آنها

عمليات در حال تداوم:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
درآمدهاي عملياتي  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود(زيان) ناخالص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
هزينه ‏هاى فروش، ادارى و عمومى  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
هزينه کاهش ارزش دريافتني‏ها (هزينه استثنايي)  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
ساير درآمدها  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
ساير هزينه‌ها  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سود(زيان) عملياتى  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
هزينه‏ هاى مالى  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير درآمدها و هزينه ‏هاى غيرعملياتى  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
هزينه ماليات بر درآمد:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سال جاري  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سال‌هاي قبل  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
عمليات متوقف شده:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سود(زيان) خالص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
قابل انتساب به :  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
مالکان شرکت اصلي  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
منافع فاقد حق کنترل  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود پايه هر سهم:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
عملياتي (ريال)  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
غيرعملياتي (ريال)  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ناشي از عمليات در حال تداوم  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ناشي از عمليات متوقف شده  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
سود پايه هر سهم  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سرمايه – ميليون ريال  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ابزار تحلیل بنیادی سهام – اهرم های بورس

پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی قبل از خرید سهام برای محاسبه انوع نسبت های سهم یک شرکت کمک کند.
پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی قبل از خرید سهام برای محاسبه انوع نسبت های سهم یک شرکت کمک کند.
سود(زيان) خالص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
ساير  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ماليات بر درآمد اقلام فوق  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
ماليات بر درآمد اقلام فوق  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود(زيان) جامع سال  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
قابل انتساب به :  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
مالکان شرکت اصلي  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
منافع فاقد حق کنترل  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
دوبرابر کردن سود معاملات

تصویر محصول ابزار محاسبه زمان دوبرابر شدن سرمایه گذاری با سود مرکب عدد سرمایه
ابزار محاسبه زمان دوبرابر شدن سرمایه گذاری با سود مرکب عدد سرمایه

دارايي‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دارايي‌هاي غيرجاري  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دارايي‌هاي ثابت مشهود  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سرمايه‌گذاري در املاک  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سرقفلي  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دارايي‌هاي نامشهود  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافتني‌هاي بلندمدت  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دارايي ماليات انتقالي  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير دارايي‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع دارايي‌هاي غيرجاري  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دارايي‌هاي جاري  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
موجودي مواد و کالا  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
موجودي نقد  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
 در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع دارايي‌هاي جاري  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع دارايي‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
حقوق مالکانه و بدهي‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
حقوق مالکانه  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سرمايه  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش سرمايه در جريان  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
صرف سهام  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
صرف سهام خزانه  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
اندوخته قانوني  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير اندوخته‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود انباشته  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
منافع فاقد کنترل  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع حقوق مالکانه  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
بدهي‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
بدهي‌هاي غيرجاري  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداختني‌هاي بلندمدت  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تسهيلات مالي بلندمدت  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
بدهي ماليات انتقالي  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع بدهي‌هاي غيرجاري  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
بدهي‌هاي جاري  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ماليات پرداختني  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود سهام پرداختني  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تسهيلات مالي  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ذخاير  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پيش‌دريافت‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
 در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
بدهي‌هاي ‌مرتبط ‌با دارايي‌هاي نگهداري‌‌شده براي ‌فروش  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع بدهي‌هاي جاري  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع بدهي‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها  در صورت  وضعیت مالی یا ترازنامه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تصویر محصول دانلودی ابزار محاسبه سود مرکب معاملات بورس و رمزارز
ابزار محاسبه سود مرکب معاملات بورس و رمزارز

مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
اصلاح اشتباهات  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تغيير در رويه‌هاي حسابداري  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
اصلاح اشتباهات  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تغيير در رويه‌هاي حسابداري  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود سهام مصوب  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش منافع در شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش سرمايه  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش سرمايه در جريان  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش سرمايه شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
خريد سهام خزانه  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
فروش سهام خزانه  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تخصيص به اندوخته قانوني  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تخصيص به ساير اندوخته‌ها  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود سهام مصوب  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
واگذاري منافع در شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش منافع در شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش سرمايه  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش سرمايه در جريان  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
افزايش سرمايه شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
خريد سهام خزانه  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
فروش سهام خزانه  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تخصيص به اندوخته قانوني  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
تخصيص به ساير اندوخته‌ها  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  در صورت تغييرات در حقوق مالکانه چیست؟ و چطور بدست می آید؟

در این لینک ابزارهای کمک معاملاتی را جهت رشد سودآوری در معاملات بورس را مشاهده کنید.

جريان­هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
نقد حاصل از عمليات  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جريان ‌خالص ‌ورود‌ (خروج) ‌نقد حاصل از فعاليت‌هاي ‌عملياتي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جريان­هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌ در املاک  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و از کجا آمد؟؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود‌ سهام  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
جريان­هاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و از کجا آمد؟؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و از کجا آمد؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و از کجا آمد؟
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و از کجا آمد؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و از کجا آمد؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور بدست می آید؟
مانده موجودي نقد در ابتداي سال  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
تاثير تغييرات نرخ ارز  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
مانده موجودي نقد در پايان سال  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
معاملات غيرنقدي  در صورت جريان هاي نقدي چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟

در این لینک ابزارها و آموزش های اقتصادی و مالی را می توانید مشاهده کنید.

عمليات در حال تداوم:  در صورت سود و زیان چیست؟ و از کجا آمد؟
درآمدهاي عملياتي  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سود(زيان) ناخالص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
هزينه‏ هاى فروش، ادارى و عمومى  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
هزينه کاهش ارزش دريافتني‏ ها (هزينه استثنايي)  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير درآمدها  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ساير هزينه‌ها  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
سود(زيان) عملياتى  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
هزينه‏ هاى مالى  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
ساير درآمدها و هزينه ‏هاى غيرعملياتى  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
هزينه ماليات بر درآمد:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سال جاري  در صورت سود و زیان چیست؟ و از کجا آمد؟
سال‌هاي قبل  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
عمليات متوقف شده:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
سود(زيان) خالص  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود(زيان) پايه هر سهم:  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
عملياتي (ريال)  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
غيرعملياتي (ريال)  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب می شود؟؟
ناشي از عمليات در حال تداوم  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
ناشي از عمليات متوقف شده  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور حساب کنیم؟
سود(زيان) پايه هر سهم  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
سرمايه  در صورت سود و زیان چیست؟ و چطور بدست می آید؟
1 پاسخ

تعقیب

  1. […] ارزش بازار نماد های بورس تهرانترازنامه یا صورت وضعیت مالی در بورس چیست؟ابزار تحلیل بنیادی سهام – اهرم های بورس روش باز کردن این فایل در موبایل های اندروید و آی فونابزار محاسبه سود مرکب معاملات بورس و رمزارز آموزش بورسآموزش بورس و تحلیل سهامدانلود آموزش ویدئویی تفسیر اعداد ترازنامه (صورت وضعیت مالی) سهامدانلود آموزش ویدئویی تفسیر اعداد صورت سود و زیان سهاممعرفی نسبت های مهم تحلیل بنیادی سهاماقلام صورت های مالی چیست؟ […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *