فایل های ویدئویی آموزش مهارت های GIS


 

 

تحلیل خطرپذیری سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر زمین لرزه در براساس قابلیت های GIS و فنون سنجش از دور (RS)

محصولات آموزش GIS در فروشگاه

اسلاید یک

اسلاید دو