نوشته‌ها

بازپس گیری زمین های زراعی سابق از منابع طبیعی

/
  بازپس گیری زمین های زراعی سابق از منابع طبیعی و اراضی م…
تهیه نقشه خصوصیات زمین شناسی، ارتفاعی، ژئومورفولوژی، و پوشش گیاهی حوضه رود کرخه راساس فاکتورهای محیطی در GIS و ENVI
پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژی جهت اقدامات مدیریت بحران

انواع مخاطرات محیطی

/
پهنه بندی مخاطرات محیطی جهت اقدامات مدیریت بحران در سیستم اطلاعات…