قنات های اطراف شهر تبریز

موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز

در نزدیکی شهر تبریز و روستاهای اطراف و حومه شهر قنات هایی از قدیم احداث می شده است که برای منظور آبیاری و کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفته است. شهر تبریز با توجه به اینکه چندان مشکل کم آبی نداشته تعداد قنات های اندکی در نزدیکی آن احداث شده است. این سازه های زیرزمینی سنتی و قدیمی نقش مهمی در برنامه ریزی های شهری و منطقه ای امروز ایفا می کند. دانستن مکان این قنات ها برای انجام برنامه ریزش شهر تبریز و همچنین در بازنگری های طرح های تفصیلی شهر تبریز و طرح های جامع شهری می تواند امری ضروری و کلیدی برای توسعه این شهر باشد.

با این حال در این فایل شما می توانید موقعیت مکانی و لوکیشن قنات های اطراف شهر تبریز را در دو قالب گوگل ارث و GIS دانلود کنید.

دانلود فایل گوگل ارث (kml) قنات های اطراف شهر تبریز

دانلود فایل GIS و شیپ قنات های اطراف شهر تبریز

این دو فایل لوکیشن و موقعیت مکانی قنات ها را در دو هندسه نقطه ای و خطی نشان می دهند.

این دو لایه برای کاربرد در مطالعات و مشاهده و پردازش در برنامه های google earth و سایر نرم افزار های سیتستم اطلاعات جغرافیایی آماده سازی شده است. این لایه ها از نظر مختصات و رویهم قرارگیری با سایر لایه ها کاملا توسط فوری آموز کنترل شده اند.

این محصول همچنین قنات های سایر شهرها مانند ارومیه، اردبیل، زنجان و استان های اطراف استان آذربایجان شرقی را نیز پوشش می دهد.