قنات های نزدیک شهر کرمان

در طرح ها و پروژه های راه سازی و همچنین در ساخت مترو و زیرسازی های شهری و منطقه ای دانستن برخی فاکتور ها می تواند از بروز برخی حوادث جلوگیری و همچنین موجب اجرای دقیقتر برنامه ها شود.

قنات های اطراف شهر کرمان از جمله تاسیسات قدیمی زیرزمینی هستند که لازم است در تمام برنامه ها و طرح های توسعه و عمران ناحیه ای و طرح های جامع شهری و منطقه ای لحاظ گردد. همچنین در بازنگری طرح های تفصیلی شهر کرمان لازم است موقعیت مکانی و نقشه قنات ها بررسی شود.

در این قسمت نقشه موقعیت مکانی قنات های اطراف شهر کرمان را که از نقشه های توپوگرافی استخراج شده است عرضه کرده ایم. برای دانلود فایل گوگل ارث یا فایل GIS قنات های اطراف شهر کرمان به لینک های زیر مراجعه کنید.

لایه های مکانی قنات ها به دو فرمت گوگل ارث (kml kmz) و فرمت shape (SHP) توسط فوری آموز تهیه و ارائه شده است.

فایل google earth قنات های اطراف شهر کرمان

فایل GIS قنات های اطراف شهر کرمان

هر دو فایل موقعیت مکانی قنات ها را نمایش می دهند.

این دو فایل مکانی بعنوان داده برای مطالعات طرح ها و پژوهش ها تهیه شده است. این لایه ها جهت مشاهده و پردازش در برنامه های google earth و سایر نرم افزار های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS آماده سازی شده است و از نظر مختصات و رویهم قرارگیری با سایر لایه ها gis کاملا کنترل شده اند.

این محصول همچنین قنات های سایر شهرها مانند زابل یزد بروجرد و بجنورد شیروان و استان های اطراف استان کرمان و خراسان را نیز پوشش می دهد.

موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز