تحلیل خطرپذیری سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر مخاطرات براساس سند 2030

سندای کاهش خطرپذیری سوانح

کاهش خطرپذیری سوانح

چهارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری سوانح (2015-2030)، در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای کشور ژاپن، در 18 مارس سال 2015 به تصویب رسید. این چارچوب که بررسی های آن از ماه مارس سال 2012 براساس چارچوب سندای شکل گرفته اطمینان از تداوم کار توسط دولتها و سایر ذینفعان را در راستای چارچوب کاری هیوگو(HFA) تقویت و تضین می نماید و نوآوری هایی را ارائه می دهد که حاصل مشاوره ها و مذاکرات متعدد می باشد.

چارچوب سندای موارد ذیل را نیز مطرح می‌نماید: ضرورت بررسی خطرپذیری سوانح در همه ابعاد آن شامل در معرض قرارگیری (مواجهه)، آسیب پذیری و ویژگی‌های مخاطره؛ تقویت حاکمیت خطرپذیری سوانح شامل مجامع ملی؛ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیریت خطرپذیری سوانح؛ آمادگی برای ” ساخت بهتر از گذشته، به رسمیت شناختن ذینفعان و نقش آنها؛ بسیج سرمایه گذاری حساس به ریسک برای جلوگیری از ایجاد ریسک جدید؛ برگشت پذیری زیرساخت‌های بهداشتی، میراث فرهنگی و سایر اماکن؛ تقویت همکاری های بین المللی و مشارکت جهانی؛ حمایت از برنامه‌ها از جمله حمایت مالی و وام از سوی موسسات مالی بین المللی. همچنین مجمع جهانی و مجامع منطقه‌‌ای کاهش خطرپذیری سوانح به عنوان سازوکاری برای انسجام میان برنامه‌ها. پایش و بازنگری‌های دوره‌ای، تحت حمایت بخش‌های حاکمیتی سازمان ملل متحد، صراحتا به رسمیت شناخته می‌شوند.

1.     این چارچوب برای بعد از سال‌های 2015 و به منظور کاهش خطرپذیری تدوین شده است.

2.     همچنین دولت‌ها در جریان برگزاری کنفرانس جهانی، بر تعهدات خود نسبت به پرداختن به کاهش خطرپذیری سوانح و ایجاد برگشت‌پذیری در مقابل سوانح همراه با درک تازه‌ای از فوریت، در زمینه توسعه پایدار و ریشه کنی فقر و ادغام کاهش خطرپذیری سوانح و ایجاد برگشت‌پذیری به نحو مقتضی، در سیاستگذاری‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها، و تخصیص اعتبارات در همه سطوح و در نظرگرفتن هردو مورد در چارچوب‌های مرتبط تاکید نمودند.

3.     از زمان تصویب چارچوب کاری هیوگو در سال 2005 تاکنون، دولت ها به پیشرفت‌هایی در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی نائل گردیده اند که منجر به کاهش میزان تلفات جانی در تعدادی از مخاطرات شده است. مدیریت کارآمد کاهش خطرپذیری سوانح کمک موثری به توسعه پایدار می‌نماید. کشورها، ظرفیتهای خود را در مدیریت کاهش خطرپذیری سوانح ارتقاء داده اند.

4.     طی ده سال گذشته همچنان سوانح موجب تلفات سنگین شده است که در نتیجه رفاه و ایمنی افراد، جوامع و کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. بیش از 700 هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و افزون بر 1.4 میلیون نفر آسیب‌دیده‌اند و حدود 23 میلیون نفر در نتیجه وقوع سوانح بی‌خانمان گشته‌اند. روی هم رفته، بیش از 1.5 میلیارد نفر به طرق مختلف تحت تاثیر سوانح قرارگرفته‌اند که زنان، کودکان و افراد آسیب‌پذیر به نسبت بیشتری تحت تاثیر بوده‌اند. کل خسارات اقتصادی بیش از 1.3 تریلیون دلار امریکا برآورده شده است. علاوه براین، بین سال‌های 2008 تا 2012، 144 میلیون نفر در اثر وقوع سوانح آواره شده‌اند که بیشتر این سوانح در اثر تغییر اقلیم و به سبب افزایش تعدد و شدت، به طور چشمگیری مانع از پیشرفت در زمینه توسعه پایدار شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که مواجهه افراد و سرمایه‌ها در تمامی کشورها بسیار سریع‌تر از کاهش آسیب‌پذیری آنها رشد داشته است. بنابراین، ایجاد ریسک‌های جدید و افزایش مداوم خسارات ناشی از سوانح، تاثیرات مهم زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی زیادی را در کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت به ویژه در سطوح محلی و بین جوامع از خود به جا گذاشته است. سوانح کوچک مقیاس و سوانح خزنده با تناوب رخداد، تاثیر ویژه ای بر جوامع، خانوارها و صنایع کوچک و متوسط گذاشته‌اند که درصد بالایی از خسارات را تشکیل داده‌اند.

5.     پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و کاهش خطرپذیری سوانح، به منظور حفاظت موثر از افراد، جوامع و کشورها، معیشت آنها، سلامت، میراث فرهنگی، سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی، اکوسیستم‌های موجود و بنابراین تقویت برگشت‌پذیری آنها، یک امر حیاتی و ضروری است.

6.     فعالیت‌های بیشتر در این زمینه باید روی مواردی تاکید کند که برخی از این موارد عبارتند از حذف محرکهایی مانند: عوامل اقلیمی، گسترش شهرنشینی بی‌رویه و بی‌برنامه، مدیریت زمین و ترکیب عواملی مانند تغییرات جمعیتی، ترتیبات سازمانی ضعیف، و سیاست‌های ناآگاه از ریسک.

7.     ضرورت دارد که یک رویکرد پیشگیرانه مردم محور و گسترده‌تر در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح وجود داشته باشد. عملکردهای کاهش خطرپذیری سوانح بایستی چند مخاطره‌ای و چندبخشی، فراگیر و دست یافتنی باشد تا موثر و کارآمد واقع شود. 

 

اهداف چارچوب سندای

چارچوب سندای کاهش خطرپذیری سوانح 2030 به دنبال دستیابی به اهدافی طی 15 سال آینده براساس چارچوب کاری هیوگو می‌باشد: یکی از این اهداف کاهش قابل توجه خطرپذیری سوانح، تلفات جانی، خسارت وارده برمعیشت، سلامت و سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی افراد، کسب و کارها، جوامع و کشورهاست. (شکل 5-2)

به منظور حمایت از ارزیابی پیشرفت‌های جهانی در دستیابی به نتیجه و هدف این چاچوب، هفت زیرهدف جهانی، مورد موافقت قرارگرفت. این اهداف، در سطح جهانی اندازه گیری خواهند شد و با انجام کارهای لازم در راستای توسعه شاخص های مناسب تکمیل خواهند گردید. اهداف و شاخص‌های ملی به دستیابی به نتیجه و هدف این چارچوب کمک خواهند کرد. این هفت زیرهدف عبارتند از:

الف کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از سوانح در سطح جهانی تا سال 2030؛ با هدف پایین آوردن میانگین مرگ و میر در ازای هر 100 هزار نفر در سال‌های 2020 تا 2030 در مقایسه با سال 2005 تا 2015.

ب کاهش چشمگیر تعداد افراد متاثر از سوانح در سطح جهانی تا سال 2030؛ با هدف کاهش رقم میانگین جهانی در ازای هر 100 هزارنفر بین سالهای 2020 تا 2030 در مقایسه با سالهای 2005 تا 2015.

ج کاهش خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از سوانح دررابطه با تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2030.

د- کاهش چشمگیر خسارات ناشی از سوانح به زیرساختهای حیاتی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات بنیادی از جمله تسهیلات بهداشتی  و آموزشی از طریق ارتقاء برگشت‌پذیری آنها تا سال 2030.

ه. افزایش چشمگیر تعداد کشورهای دارای راهبردهای ملی و محلی کاهش خطرپذیری سوانح تا سال 2020.

و- توسعه قابل توجه همکاری‌های بین المللی با کشورهای در حال توسعه از طریق حمایت پایدار و کافی از آنها برای تکمیل اقدامات ملی در راستای اجرای این چارچوب تا سال 2030.

ز- افزایش قابل توجه در دسترسی به سیستم‌های هشدار سریع چند مخاطره‌ای و ارائه اطلاعات و ارزیابی خطرپذیری سوانح به مردم تا سال 2030.

متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
اسامی و نام روستاهای ایران در گوگل ارث
this is alt text for image of Google Earth لندفرم های ژئومورفولوژی ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
تپه های باستانی
تصویر تالاب های کل ایران در گوگل ارث
نقشه گوگل ارث راه ها و جاده های سراسری ایران
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
چشمه های آب گرم و معادن آب گرم ایران در گوگل ارث
تصویر محصول مرز کشورهای جهان در گوگل ارث در فوری آموز
حوضه های آبخیز اصلی و زیرحوضه های آبریز فرعی و آب منطقه ای ایران در گوگل ارث
تصویر نقشه بافت فرسوده تهران
نقشه مرز مناطق 22 گانه و نواحی محلات شهر تهران در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
تصویر محصول خطر سیل و پهنه بندی سیلاب استان تهران
دانلود محصول گوگل نقشه های محتمل رانش زمین
دانلود محصول | لکه های مجاز کشاورزی آبی و مجوز چاه مصوب جهاد کشاورزی در در Google Earth
لایه گوگل ارث زمین شناسی ایران
ایکون محصول نقشه کی ام ال قنات های مجاورت شهر تهران
نقشه Google earth باغ ها بوستان ها و استخر های شهر تهران
آیکون محصول نقشه گوگل ارض خطوط انتقال نیرو و (Google Earth) نیروگاه های ایران
دانلود نقشه و مشاهده گسل های ایران در Google Earth و بررسی آسیب پذیری
خطوط انتقال برق شهر تهران دکل های برق و موقعیت کابل کشی های برق تهران کدام مناطق و کدام ساختمان ها در نزدیکی دکل ها و کابل کشی های برق فشار قوی قرار دارند.
دانلود ویدئوی عکس های هوایی تاریخی در گوگل ارض