استفاده از مدل TOPSIS برای انتخاب همسر و ازدواج

تصویر محصول نمودارسازی مصارف انرژی کشور های جهان در بخش های مختلف
تصویر محصول ابزار آنلاین حساب کردن بازپرداخت وام
جانمایی زمین روی نقشه یو تی ام

در این نوشته آموزشی می خواهیم بدانیم چطور می توانیم با استفاده از مدل تاپسیس و با تعیین معیارها و کیس های ازواجی بهترین مورد را از بین موارد متعدد انتخاب کنیم. این که همسر ایده آل شما چه معیارهایی باید داشته باشد و اینکه بین این معیارها باید یک توازن اهمیتی ایجاد کنید کار دشواری است. با استفاده از تاپسیس می توانید این انتخاب و ارزشیابی را بسیار ساده تر در اکسل انجام بدهید.

تا امروز اکسر دختر پسر ها برای انتخاب همسر و ازدواج معیارهای مختلفی در ذهن خود داشتند و به طور ذهنی کیس های ازدواجی خود را دسته بندی می کردند. این کار باعث میشد که هر با یکی از کیس ها مهمتر از بقیه در می آمد و چند روز بعد کیس دیگری مهمتر میشد. روزی که خسته بودند یک کیس و روزی که بی حوصله بودند کیس دیگری را مناسب می دانستند. گاهی دختر و پسر های مجرد برای انتخاب همسر و دوست پسر یا دوست دختر و شریک زندگی از فال و روش های شانسی مانند شیر و خط و یا دعانویس استفاده می کردند. همه اینها در قرن 21 قدیمی شده است. امرروزه با فناوری های کامپیوتری و هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و استفاده از برنامه های کامپیوتری ما میتوانیم بهترین انتخاب را کاملا منسجم و منظم و تمیز بدون سردرگمی و دمدمی مزاجی انجام بدهیم.

نرم افزار اکسل AHP برای انتخاب بهترین گزینه انتخاب همسر بسیار میتواند در این زمینه مهم باشد. این برنامه مخصوص تمام دختر و پسر های مجردی است که می خواهند شریک زندگی و یا نامزد خود را انتخاب کنند. این برنامه با در نظر گرفتن معیارهای مخصوص شما و همچنین کیس های ازدواجی شما بهترین گزینه ها را براساس سلیقه و شرایط شما با یک برنامه ریزی منطقی و کامپیوتری انتخاب می کند.

دانلود نرم افزار اکسل ای.اچ.پی برای بهترین تصمیم گیری انتخاب همسر

همچنین امروزه شرکت های بزرگ از AHP برای انتخاب کارکنان و گزینش استخدامی استفاده می کنند.

نرم افزار TOPSIS نیز یک برنامه کاربردی مکمل برای انتخاب همسر و شریک زندگی است که با اولویت دهی و دسته بندی کیس ها بهترین ها را به شما نشان می دهد.

دانلود اکسل تاپسیس برای انتخاب همسر

قطعا! **تکنیک اولویت سفارش بر اساس شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS)** یک روش تصمیم گیری چند معیاره است که می تواند برای انتخاب شریک زندگی اعمال شود. در اینجا نحوه استفاده از TOPSIS برای این منظور آورده شده است:

1. **معیارها و گزینه های جایگزین را تعریف کنید**:
– **معیارها**: با شناسایی معیارهای ضروری برای انتخاب همسر شروع کنید. این معیارها می تواند شامل ویژگی های شخصیتی، ارزش های مشترک، سازگاری عاطفی، ثبات مالی، جذابیت فیزیکی و موارد دیگر باشد.
– **جایگزین**: شرکای بالقوه زندگی را به عنوان جایگزین فهرست کنید.

2. **یک ماتریس تصمیم ایجاد کنید**:
– یک ماتریس بسازید که در آن هر سطر یک جایگزین (شریک بالقوه) را نشان می دهد و هر ستون با یک معیار مطابقت دارد.
– ماتریس را با داده ها (نمرات نرمال شده) برای هر جایگزین بر اساس معیارها پر کنید.

3. **عادی کردن داده ها**:
– داده ها را در ماتریس تصمیم عادی کنید تا به یک مقیاس مشترک برسند.
– هر مقدار را با تقسیم بر مجموع مربع های همه مقادیر در همان ستون عادی کنید.
– این تضمین می کند که همه معیارها به یک اندازه وزن دارند.

4. **تعیین وزن و تاثیر**:
– برای هر معیار بر اساس اهمیت نسبی آن وزن تعیین کنید. وزن ها نشان می دهد که یک عامل معین چقدر باید در نظر گرفته شود.
– تأثیر هر معیار (مثبت یا منفی) را در نظر بگیرید. مثلا:
– تأثیر مثبت (به عنوان مثال، اندازه باتری): وزن “+” را تعیین کنید.
– تأثیر منفی (مثلاً قیمت): وزن «-» را تعیین کنید.

5. **محاسبه نمرات نرمال شده وزنی**:
– هر مقدار نرمال شده در ماتریس را در وزن متناظر آن ضرب کنید.
– نمرات نرمال شده وزنی را برای هر جایگزین به دست آورید.

6. **تعیین راه حل های ایده آل و ضد ایده آل **:
– بهترین ایده آل (IB) برای هر معیار: حداکثر مقدار برای تأثیر مثبت، حداقل مقدار برای تأثیر منفی.
– بدترین ایده آل (IW) برای هر معیار: حداقل مقدار برای تأثیر مثبت، حداکثر مقدار برای تأثیر منفی.

7. ** محاسبه فاصله از راه حل های ایده آل **:
– محاسبه فاصله اقلیدسی بین هر جایگزین و هر دو راه حل ایده آل بهترین (IB) و ایده آل بدترین (IW).
– جایگزینی با کمترین فاصله تا IB و بیشترین فاصله تا IW انتخاب ارجح است.

8. **رتبه های جایگزین**:
– گزینه ها را بر اساس فاصله نسبی آنها از راه حل های ایده آل رتبه بندی کنید.
– جایگزین با بالاترین رتبه مناسب ترین شریک زندگی با توجه به معیارهای تعریف شده است.

به یاد داشته باشید که TOPSIS یک رویکرد ساختار یافته ارائه می دهد، اما احساسات شخصی و شهود نیز نقش مهمی در انتخاب شریک زندگی دارند. از این روش به عنوان یک ابزار مکمل در کنار قضاوت و احساسات خود استفاده کنید¹[1][1] ²[2][2] 3[3][3] 4[4][4] 5[5][5]. بهترین آرزوها در سفر شما برای یافتن شریک مناسب! 🌟

منبع: گفتگو با بینگ، 5/2/2024
(1) روش TOPSIS برای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM). https://www.geeksforgeeks.org/topsis-method-for-multiple-criteria-decision-making-mcdm/.
(2) تسلط بر تصمیم گیری با روش TOPSIS: راهنمای مبتدی. https://www.orpida.com/decision-making-topsis-method-algorithm/.
(3) تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از روش TOPSIS: یک … – Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-89912-7_39.
(4) چارچوبی برای انتخاب مدل های یادگیری ماشین با استفاده از TOPSIS – Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51328-3_18.
(5) راهنمای جامع روش TOPSIS برای چند معیار … – SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4626727.

Certainly! The Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) is a multi-criteria decision-making method that can be applied to selecting a life partner. Here’s how you can use TOPSIS for this purpose:

 1. Define Criteria and Alternatives:
  • Criteria: Start by identifying the essential criteria for selecting a spouse. These criteria could include personality traits, shared values, emotional compatibility, financial stability, physical attraction, and more.
  • Alternatives: List potential life partners as alternatives.
 2. Create a Decision Matrix:
  • Construct a matrix where each row represents an alternative (potential partner), and each column corresponds to a criterion.
  • Populate the matrix with data (normalized scores) for each alternative based on the criteria.
 3. Normalize the Data:
  • Normalize the data in the decision matrix to bring it to a common scale.
  • Normalize each value by dividing it by the sum of squares of all values in the same column.
  • This ensures that all criteria are equally weighted.
 4. Determine Weights and Impact:
  • Assign weights to each criterion based on its relative importance. Weights represent how much a given factor should be considered.
  • Consider the impact of each criterion (positive or negative). For example:
   • Positive impact (e.g., battery size): Assign a ‘+’ weight.
   • Negative impact (e.g., price): Assign a ‘-’ weight.
 5. Calculate Weighted Normalized Scores:
  • Multiply each normalized value in the matrix by its corresponding weight.
  • Obtain the weighted normalized scores for each alternative.
 6. Determine Ideal and Anti-Ideal Solutions:
  • Ideal Best (IB) for each criterion: Maximum value for positive impact, minimum value for negative impact.
  • Ideal Worst (IW) for each criterion: Minimum value for positive impact, maximum value for negative impact.
 7. Compute Distance from Ideal Solutions:
  • Calculate the Euclidean distance between each alternative and both the ideal best (IB) and ideal worst (IW) solutions.
  • The alternative with the shortest distance to IB and the greatest distance to IW is the preferred choice.
 8. Rank Alternatives:
  • Rank the alternatives based on their relative distances from the ideal solutions.
  • The alternative with the highest rank is the most suitable life partner according to the defined criteria.

Remember that TOPSIS provides a structured approach, but personal feelings and intuition also play a significant role in choosing a life partner. Use this method as a complementary tool alongside your own judgment and emotions1122334455. Best wishes on your journey to finding the right partner! 🌟

متن مقاله مطالعه نقشه ها و اطلاعات مکانی جغرافیایی محیطی طبیعیت شهری روستایی لوکیشن
اسامی و نام روستاهای ایران در گوگل ارث
متن تصویر اسامی و مکان شهرهای ایران
alt test for Google Earth زلزله های ایران
this is alternative text for Google Earth معادن فعال و غیر فعال ایران با اسامی مالکین و نوع معدن
alternative text for Google Earth زیست محیطی
تپه های باستانی
مکان زلزله های 100 سال اخیر در گوگل ارث
نقشه گوگل ارث راه ها و جاده های سراسری ایران
مناطق خطر زلزله ها در ایران
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
تصویر محصول فایل گوگل ارث پهنه های زراعت دهه 40 و زراعی دهه 30 از روی عکس هوایی و نقشه توپوگرافی
محصول پاورپوینت بانک جهانی
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
موقعیت مکانی قنات های همه شهرستان ها در گوگل ارث
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
نقشه سد ها و مخزن سد در ایران
نگاره کالای دانلودی دیجیتال | لایه های طرح توسعه عمران ناحیه ای تهران
نگاره کالای دانلودی اطلاعات شاخص های برخورداری مردم تهران از امکانات
استان های شمالی ایران- محصول فوری آموز
استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز
استان های شمال غرب کشور
تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز
نقشه استان های شرقی ایران- محصول فوری آموز
تصویر محصول گوگل ارث چاه های آب
لایه گوگل ارث زمین شناسی ایران
تصویر محصول لایه مکانی معادن اطراف تهران
تصویر محصول دانلودی نقشه گوگل ارث مراکز درمانی تهران
تصویر محصول نقشه گوگل ارث بافت های فرسوده منطقه 11 تهران.
دانلود محصول نقشه گوگل ارث انبارهای جهانforiamooz
تصویر محصول ابزار آنلاین حساب کردن بازپرداخت وام
لایه گوگل ارث راه آهن های کشور ایران
تصویر محصول لایه های جی ای اس برای مطالعه هیدرولوژی و توپوگرافی حوضه ابخیز ظالم رود مازندران
تصویر محصول حوضه ورند برای دانلود لایه های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی
لایه های GIS و اکسل حوضه آبخیز رودبار
تصویر محصول لایه های جی ای اس حوضه کسیلیان رودخانه تالار بابل
محصول لایه های حوضه آبخیز دودانگه ساری
آموزش فوری و سریع کار با ماکرو در اکسل
استخراج رده آبراهه ها در ArcGIS
آیکون محصول نقشه گوگل ارض خطوط انتقال نیرو و (Google Earth) نیروگاه های ایران
دانلود نقشه و مشاهده گسل های ایران در Google Earth و بررسی آسیب پذیری
تصویر محصول نقشه گوگل ارث تقسمات اداری سیاسی شهرستان ها و دهستان های کشور مربوط به سال 1400
دانلود ویدئوی عکس های هوایی تاریخی در گوگل ارض
نگاره محصول فایل های کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و موقعیت دقیق تمام کارخانه ها و صنایع تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
فایل google earth کاربری های شهرداری و شورای شهر تهران. استعلام کاربری های شهر تهران
دانلود ویدئوی عکس های هوایی تاریخی در گوگل ارض
دانلود ویدئوی عکس های هوایی تاریخی در گوگل ارض