در این آموزش می خواهیم به شما آموزش بدهیم که چطور می توانیم چندین فایل اکسل را به داخل یک فایل اکسل وارد کنیم .

در این روش تمامی شیت های فایل های اکسل اولیه با همان نام به داخل یک فایل اکسل قرار می گیرند و هرشیت فایل مبدا یک شیت در فایل اکسل واحد مقصد خواهد بود.

کافی است این کد زیر را در قسمت ویژول بیسیک اکسل در تب دولوپر وارد و آن را ران کنید.


Sub GetSheets()
‘Updated by Extendoffice 2019/2/20
Path = ” از لینک زیر کپی کنید\”
Filename = Dir(Path & “*.xlsx”)
Do While Filename <> “”
Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
Sheet.Copy After:=ThisWorkbook.Sheets(1)
Next Sheet
Workbooks(Filename).Close
Filename = Dir()
Loop
End Sub


how to import multiple excel workbooks into one workbook foriamooz


فایل تکست کد را از لینک بالا کپی و در ماجول اکسل خود وارد کنید.

نتیجه فایلی خواهد بود که چندین فایل اکسل را در داخل خود در شیت های جداگانه دارد. کد مربوطه را از قسمت پایین می توانید دانلود کنید.

حل فرض کنید که شما می خواهید اسم فایل اولیه هم در کنار اسم شیت در فایل اکسل مقصد قرار داشته باشه.

merge multiple excel in one with original name

برای اینکه کد بالا را در ماژول مورد نظر کپی می کنید.